คำพิพากษา/คำวินิจฉัย

ปี พ.ศ.     ถึงปีพ.ศ. 
ประเภท  
ประเภทศาล/หน่วยงาน  
เลขที่    (คำวินิจฉัย/หมายเลขดำ/หมายเลขแดง/เลขที่หนังสือ/เรื่องเสร็จที่)
โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง/หน่วยงาน  
จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้ถูกร้อง  
คำสำคัญ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560<font color=green> (มีผลบังคับใช้ 16 กย.60)</font> พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font>
พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font>
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.ไพ่ พุทธศักราช 2486<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font>

 
แสดง  รายการ
ประเภท ประเภทศาล/หน่วยงาน เลขที่ดำ เลขที่แดง โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง/หน่วยงาน จำเลย/คดีผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้ถูกร้อง รายละเอียด