พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
 กฎหมายปรับปรุงล่าสุด (Update)  
 กฎหมายเรียงตามลำดับชั้น
1 2
1 3
1 4
2 5
2 8
2 7
2 6
2 11
2 10
2 9
2 15แสดง  รายการ
พระราชบัญญัติ ประเภท ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับใช้ ! ! !